Pożyczyłam i nie oddałam Babci kilku starych fotografii i książki o batalionie, w którym w czasie wojny była łączniczką. Już ich nie zwrócę...

Z naszej rozmowy: "sensu życia chyba nigdy nie szukałam. Szukałam drogi, którą mogłabym podążać. Szukałam celów, które mogłabym realizować." (Edyta Banasiewicz)

From our conversation: "I have never looked for the meaning of life. I was looking for a path that I could follow. I was looking for goals that I could pursue." (Edyta Banasiewicz)

Przebywamy teraz głównie w domach i mieszkaniach. Izolujemy się od siebie dla dobra wspólnego, jakim jest bezpieczeństwo i zdrowie publiczne.

We are now mainly at houses and apartments. We isolate ourselves from each other for the common good of security and public health.

Moje życie usłane było powrotami na pustynię. Dziś umiem rozpoznać, gdy znów zaczynam na nią wracać lub znów się na niej znalazłam.

My life has been full of returns to the desert. Today, I can recognize that I am starting to come back to it or that I found myself there again.

W listopadzie spotkałam się z Magdaleną Kamińską na lekcję gry na pianinie i rozmowę o pięknie, mądrości, dawaniu siebie innym, odwadze i wyzwaniach w jej życiu. Zapraszam do lektury naszej rozmowy.

In November I met with Magdalena Kamińska for a piano lesson and a talk about beauty, wisdom, giving oneself to others, courage and challenges in her life. I hope you'll enjoy readaing our conversation.

Nie ważne z jakiego powodu znajdziemy się na pustyni. [...] Musimy ją przejść, aby żyć...

It doesn't matter why we are in the desert. [...] We have to cross it to survive...

Na początku była myśl.

In the beginning was a thought.