Wiersz „Panowie w średnim wieku i wojna” napisałam w dniu 4 marca tego roku, czyli tuż po rozpoczęciu działań militarnych w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Wtedy wszystkie siły pchały Polskę do tej wojny. Polska, ukraińska i międzynarodowa klasa polityczna oraz środowisko dziennikarskie przyjęły przedziwną narrację, że to jest nasza, czyli polska wojna, że Polska jest stroną tej wojny, że Ukraińcy giną za Polaków i Europejczyków, czy też za europejską flagę.

I wrote the poem "Middle-aged gentlemen and a war" on the 4th of March, 2022, that is, just after the start of military operations in the Russo-Ukrainian war. It was then, when all forces pushed Poland into this war. The Polish, Ukrainian and international political class and the journalistic community adopted a strange narrative that this is ours, i.e. the Polish war, that Poland is a part of this war, that Ukrainians are dying for Poles and Europeans, or for the European flag.

Naród Polski nie wyszedł jeszcze z traumy II Wojny Światowej. Żyją ludzie, którzy wtedy cierpieli i wtedy walczyli. Więcej z nich cierpiało. Podczas jej trwania zginęło prawie 6 mln obywateli II RP, w tym 3 mln Żydów. Terytorium Polski zostało wtedy zamienione w rzeźnię, jak napisał Christopher Hale w książce Kaci Hitlera. Brudny sekret Europy, przez okupanta niemieckiego i nacje z nim współpracujące. Nie ma chyba polskiej rodziny, która nie straciłaby wtedy kogoś bliskiego. Nie ma polskiego obywatela, którego nie przechodziłyby dreszcze na wspomnienie okrucieństw tamtego czasu.

The Polish nation has not yet recovered from the trauma of World War II. In Poland still alive people who was suffering then and fighting then. More of them were suffering. During that war and occupation, almost 6 million citizens of the Second Polish Republic were lost, including 3 million Jews. The territory of Poland was then turned into a slaughterhouse, as Christopher Hale wrote in his book Hitler's Foreign Executioners: Europe's Dirty Secret, by the German occupier and nations cooperating with them. There is probably no Polish family that would not have lost a loved one then. There is no Polish citizen who would not shudder when he remembered the atrocities of that time.

Racją stanu Rzeczpospolitej Polskiej jest dziś bezpieczeństwo jej obywateli. Jedynym gwarantem tego jest pokój na terenie Polski. Nie zgadzam się jako matka, aby żaden polski syn, ani żadna polska córka, poszli na wojnę, bo gorące głowy polskich polityków oraz dziennikarzy i komentatorów politycznych, podniecane narracjami ze Wschodu i Zachodu, wepchną w nią nasz kraj. Odnajdźmy w sobie źdźbło pragmatyzmu. Zadziałajmy jak inne racjonalne narody, które wiedzą, że to ludzie są najważniejsi. Ich życie i ich dobrostan. Ponieważ naród to wspólnota żywych ludzi.

The raison d'État of the Republic of Poland today is the security of its citizens. The only guarantee of this is a peace in the territory of Poland. As a mother, I do not agree that any Polish son, nor any Polish daughter, should go to war, because the hot heads of Polish politicians and political journalists and commentators, excited by narratives from the East or the West, will force our country in it. Let us find a bit of pragmatism in ourselves. Let us act like other rational nations who know that people are the most important. Their life and their well-being. Because a nation is a community of alive people.

Nie jesteśmy Chrystusem narodów, ani nie musimy iść drogą męczeństwa. Nie musimy za nikogo umierać. Wiele narodów na świecie doświadczyło zła - ogromnego zła. Podniosły się one i idą do przodu w wizji wspólnej dobrej przyszłości. Nie jest naszą rolą dochodzić sprawiedliwości innych narodów. Pomagajmy, ale chrońmy siebie. Podpalając nasz dom, nie damy nikomu schronienia. 

We are not the Christ of the nations, nor do we have to follow the path of martyrdom. We don't have to die for anyone. Many nations in the world experienced evil - great evil. They have risen and are moving forward in the vision of a good common future. It is not our role to seek justice for other nations. Let us help, but let us protect ourselves. By setting our house on fire, we will not give anyone shelter.

 

Panowie w średnim wieku i wojna

Jak studzić świat,

gdy wszystkie gorące głowy

prą do wojny.

Panowie w średnim wieku,

może miłość i seks

dałyby wam opamiętanie.

Nie dam syna na waszą wojnę!

Z zapalczywych emocji,

źle pojmowanych celów,

panowie w średnim wieku,

przyjdzie śmierć nie wasza,

ale młodych.

Nie dam syna na waszą wojnę!

 

Middle-aged gentlemen and a war 

How to cool the world 

when all the hot heads 

are pushing for war. 

Middle-aged gentlemen, 

maybe love and sex 

would give you a poise. 

I will not give a son to your war! 

From fierce emotions, 

misunderstood goals, 

middle-aged gentlemen, 

death will come not for you, 

but for young. 

I will not give a son to your war!

 


Katarzyna Obłąkowska autor  Katarzyna Obłąkowska