Pożyczyłam i nie oddałam Babci kilku starych fotografii i książki o batalionie, w którym w czasie wojny była łączniczką. Już ich nie zwrócę. Wczoraj od nas odeszła. Lat 93. Piękna. Dumna. Silna. Elegancka kobieta. Nie dużo opowiadała o wojnie. Zostawiła kilka historii. Była wtedy taka młoda.

I borrowed and did not give back my Grandma a few old photos and a book about the battalion in which she was a liaison officer during the war. I won't return them anymore. Yesterday she left us. 93 years old. Beautiful. Proud. Strong. Elegant woman. She didn't talk much about the war. She left some stories behind. She was so young then.

Mam kilka dawnych fotografii. Najcenniejsze te z odręcznymi podpisami, te zrobione lub wywoływane, przez ludzi których już nie ma.

I have some old photos. The most valuable ones are those with handwritten signatures, those made or produced by people who are no longer with us.

W fotografii tradycyjnej obraz fotograficzny przedstawiony na zdjęciu jest fizycznie ugruntowany poprzez światło. Naświetlanie jest sferą styku niematerialnego obrazu z materią. Wyglądy przedmiotów realnych w formie światła odbitego od nich wrysowują się w podłoże materialne, zaś po ugruntowaniu istnieją samoistnie. Obraz fotograficzny wbudowany jest w negatyw, a zdjęciem fotograficznym jest odbitka z negatywu.

In traditional photography, the photographic image shown in the photo is physically grounded by light. Exposure is the sphere of intangible image contact with matter. The appearances of real objects, in the form of light reflected from them, are etched into the material substrate, and after being grounded, they exist spontaneously. The photographic image is embedded in the negative, and the photographic image is a copy of the negative.

Światło w sztuce, architekturze, w religii, ale i dla przyrody i życia jest wartością podstawową. W średniowieczu było ono jednym z trzech kryteriów piękna obok harmonii i blasku. Dziś nadal światło w architekturze, w obrazach, w przyrodzie nas zachwyca. Podobnie ważną rolę kultura nadała odbiciu. Piękno ziemskie ma być odbiciem piękna boskiego lub piękna w świecie idei.

Light in art, architecture, religion, but also for nature and life is a fundamental value. In the Middle Ages, it was one of the three criteria of beauty alongside harmony and brightness. Today, the light in architecture, pictures and nature still delights us. Culture gave a similarly important role to a reflection. Earthly beauty is meant to reflect divine beauty or beauty in the world of ideas.

Fotografia tradycyjna utrwala fragment istniejącej w momencie fotografowania czasoprzestrzeni. Pokazuje, co było, jakie było, jak było i, ostatecznie potwierdza, że coś było. Światło staje się łącznikiem ponad czasem.

Traditional photography captures a fragment of the space-time that exists at the time of photographing. It shows what was, what was it like, how was it, and finally confirms that something there was. Light becomes a link beyond time.

Przechodzimy przez życie różnie. Bardziej lub mniej zauważeni. Mocniej lub lżej stąpając po ziemi.

We go through life differently. More or less noticed. Stronger or lighter tread on the ground.

Do widzenia Babciu. Miałam szczęście, że wychowałam się przy Tobie. Mam Twoje fotografie i Twoją książkę.

Goodbye, Grandma. I was lucky to be raised with you. I have your photos and your book.

_____________________________________________

Powstańcze biogramy: Zofia Obłąkowska z domu Wojciechowska ps. Wilia (1928-2021)

Insurgent biographies: Zofia Obłąkowska nee Wojciechowska, pseudonym Wilia (1928-2021)


Katarzyna Obłąkowska autor  Katarzyna Obłąkowska