Musica mundana to starożytna teoria muzyki wszechświata, czyli harmonii wszechświata, koncept proporcji liczbowych w ruchach ciał niebieskich. Musica humana to muzyka człowieka, jego wewnętrzna harmonia. Zaś musica instrumentalis to muzyka brzmiąca, wykonywana na instrumentach i wokalna. Już starożytni zauważyli, że muzyka oddziałuje na duszę.

Musica mundana is an ancient theory of the music of the universe, or in other words, the harmony of the universe, the concept of numerical proportions in the movements of celestial bodies. Musica humana is man's music, his inner harmony. And musica instrumentalis is voiced music, instrumental and vocal. It was already the ancient people who noticed that music affects the soul.

W listopadzie spotkałam się z Magdaleną Kamińską na lekcję gry na pianinie i rozmowę o pięknie, mądrości, dawaniu siebie innym, odwadze i wyzwaniach w jej życiu.

In November I met with Magdalena Kamińska for a piano lesson and a talk about beauty, wisdom, giving oneself to others, courage and challenges in her life.

Magda_Kaminska
Magdalena Kamińska || Fot. Julia Glinka

Magdę poznałam kilka lat temu. Onieśmieliła mnie swoim pięknem i harmonią.

I met Magda a few years ago. I was overawed by her beauty and harmony.

Magda choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Prowadzi własną firmę, w której uczy dzieci, młodzież i dorosłych gry na pianinie, gitarze i ukulele. Od września 2019 r. pracuje jako instruktor gry na pianinie w Klubie Kultury w Zalesiu Górnym pod Warszawą. Działa też społecznie w Radzie Sołeckiej i jest redaktorem naczelnym lokalnej gazety „Przystanek Zalesie”. Do niedawna była prezesem stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

Magda suffers from spinal muscular atrophy (SMA). She runs her own company, where she teaches children, teenagers and adults how to play the piano, guitar and ukulele. Since September 2019 she has been working as a piano instructor in the Culture Club in Zalesie Górne near Warsaw. She is also a social activist in the village council and the editor-in-chief of the local newspaper called 'Przystanek Zalesie'. Until recently, she was the president of an association working for the disabled people.

Spędziłyśmy trochę czasu przy pianinie, potem rozmawiałyśmy, a Julia Glinka zrobiła nam piękne zdjęcia.

We spent some time at the piano, then we were talking, and Julia Glinka took beautiful pictures of us.

Czas spędzony z Magdą pozwolił mi przenieść się w chwilę harmonii, uśmiechu, spontaniczności i pasji. Zapraszam do lektury naszej rozmowy.

The time spent with Magda allowed me to achieve a moment of harmony, smile, spontaneity and passion. I hope you'll enjoy readaing our conversation.

 

Oblakowska i Kaminska rozmowa
Katarzyna Obłąkowska i Magdalena Kamińska || Fot. Julia Glinka

 Katarzyna Obłąkowska: Magda, każdy z nas przemierza jakąś drogą życia. Niektórzy mają ją bardziej krętą, inni prostą. Jaka jest twoja?

Katarzyna Obłąkowska: Magda, each one of us is on some kind of a life path. Some follow a winding road, others a straighter one. What's yours like?

Magdalena Kamińska: Moja droga jest kręta, często pod górkę, zawiła i z morzem przeszkód architektonicznych. Jednak mój charakter, otoczenie i nawyki przejęte od rodziców sprawiły, że jestem silną kobietą, która tę drogę przemierza odważnie, nie bojąc się wyzwań i rozczarowań.

Magdalena Kamińska: My way is winding, often uphill, tortuous and filled with of architectural obstacles. However, my character, surroundings and habits adopted through my parents created me as a strong woman who follows this path courageously, unafraid of challenges and disappointments.

KO: Czy w twojej drodze życiowej piękno odgrywa jakąś rolę i jak je rozumiesz?

            KO: Does beauty play a role in your life path and how do you understand it?

MK: Dla mnie piękno nie przejawia się w talii osy, pięknych oczach i ponętnych ustach, ale w bogatej duszy. Nasze czyny wobec drugiego człowieka sprawiają, że jesteśmy piękni, albo nam trochę jeszcze do tego piękna brakuje. Myślę, że ja też długo dorastałam do tego by nie patrzeć na siebie przez pryzmat wózka, by docenić w sobie nie urodę, ale dobroć serca płynącą do drugiego człowieka.

MK: For me, beauty does not manifest itself in the perfect waistline, beautiful eyes and tempting lips, but in the richness of the soul. Our actions towards other people make us beautiful, or we are still a little bit short of beauty. I think it has taken me a long time to look at myself outside of the context of the wheelchair in order to appreciate not the beauty but the goodness of the heart shown to another person.

KO: A mądrość… czym jest mądrość w życiu kobiety?

KO: And wisdom... what is wisdom in a woman's life?

MK: Mądrość to przede wszystkim nauka na własnych błędach, podejmowanie racjonalnych decyzji oraz zrozumienie drugiego człowieka.

MK: Wisdom means first of all learning from one's own mistakes, making rational decisions and understanding the other person.

KO: Czy my kobiety popełniamy jakieś błędy w zakresie piękna i mądrości?

KO: Do we women make any mistakes about beauty and wisdom?

MK: Hmm… może niepotrzebnie chcemy poprawiać na siłę to, co jest w nas naturalnie piękne. Często nie doceniamy tego co mamy, kim jesteśmy…

MK: Hmm... maybe we want to unnecessarily improve what's naturally beautiful about us. We often underestimate what we have, who we are...

KO: A jak docenić to kim jesteśmy?

KO: And how to appreciate who we are?

MK: Do tego trzeba po prostu dorosnąć, przestać się porównywać, akceptować swoje niedoskonałości, które czasami bywają naszym atutem. Pamiętajmy, że każdy jest inny, co nie znaczy gorszy. Trzeba siebie polubić takim, jakim się jest. Dostrzec w sobie to co dobre, co pozytywne. Otoczenie też ma na nas duży wpływ, więc trzeba czerpać z innych inspirację.

MK: You just have to learn to do that, stop comparing yourself, accept your imperfections, which are sometimes your asset. Let us remember that everyone is different, which does not mean worse. You have to like yourself as you are. To see in yourself what's good and what's positive. The surroundings also have a big influence on us, so you have to draw inspiration from others.

KO: Czy musiałaś podjąć kiedyś decyzję, że idziesz za swoimi marzeniami, decyzję, która nie gwarantowała powodzenia?

KO: Did you ever have to make a decision to follow your dreams, a decision that didn't guarantee success?

MK: Oczywiście! Pierwszą taką decyzję podjęłam kilka lat temu pracując w sklepie internetowym. Dla artystycznej duszy praca z cyferkami była męczarnią. Pewnego dnia podjęłam decyzję, że stawiam wszystko na jedną kartę, że zakładam własną działalność gospodarczą. Wtedy nie miałam pewności, czy ta decyzja przyniesie za sobą sukces. Dziś to już wiem. Udało się!

MK: Of course! I made such a decision a few years ago when I was working in an online store. For a woman with an artistic soul, working with numbers was torture. One day I made the decision to stake everything on one card and I set up my own business. At that time, I was not sure whether this decision would bring success. I know that today. I made it!

KO: Jaki był twój pomysł na własną działalność?

KO: What was the idea you had for your own business?

MK: Od dziecka towarzyszy mi muzyka. Uczyłam się prywatnie gry na klawiszach. Później już sama nauczyłam się grać na gitarach i ukulele. Od niedawna zaczynam zaprzyjaźniać się z saksofonem. W 2016 r. stwierdziłam, że właśnie muzyką chcę zajmować się na co dzień, że chcę nią „zarażać” innych i tak powstała moja firma.

MK: Since I was a child, I have been accompanied by music. I took private lessons to learn to play the keyboard. Later I learned to play the guitar and ukulelele myself. I'm just starting to learn to play the saxophone. In 2016 I decided that I wanted to do music on a daily basis, that I wanted to transmit my love to others, and that's how my company was established.

KO: Czy początek był trudny i czego od Ciebie wymagał?

KO: Was the beginning difficult and what did it demand of you?

MK: Przed założeniem firmy złożyłam wnioski o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności. Wymagało to ode mnie dużej upartości, wytrwałości i cierpliwości. Koniec końców udało mi się i uzyskałam środki na zakup potrzebnego sprzętu do nauczania.

MK: Before setting up the company, I applied for funding to start the business. It required a lot of persistence, resilience and patience. In the end, I succeeded and obtained funds to purchase the necessary teaching equipment.

KO: I jak jest teraz?

KO: How's it going now?

MK: Obecnie mam ponad 50 uczniów. Z roku na rok rozwijam też swoją działalność poprzez organizację koncertów i wspólnego kolędowania. Takie działania nakręcają mnie, dodają energii. Dziś stwierdzam, że spełniłam marzenie. Mam bezpośredni kontakt z ludźmi, co uwielbiam. Każdy mój dzień wygląda inaczej, dzięki czemu nie wkrada się monotonność. No i oczywiście jest muzyka!

MK: I now have more than 50 students. Year by year I also develop my activity by organizing concerts and carol singing together. Such actions are a huge boost, they give me energy. Today I find that I have fulfilled my dream. I have direct contact with people, which I love. Each of my days looks different, so there's no room for monotony. And of course there's music!

KO: Czy rozpoczęcie pracy jako nauczyciela było dla Ciebie łatwą rzeczą, czy też jednak musiałaś przekroczyć jakieś swoje wewnętrzne granice?

KO: Was it easy for you to start working as a teacher, or did you have to go beyond your inner limits?

MK: W moim życiu wielką rolę odegrali moi rodzice, którzy nigdy nie zamknęli mnie w domu z powodu mojej niepełnosprawności. Pomimo trudności walczyli o to bym dorastała z rówieśnikami, bym żyła jak oni. Dzięki temu dziś nie boję się ludzi, nie mam problemu z życiem wśród społeczności. Dzięki nim nigdy w mojej głowie nie powstała blokada przed światem. Bardzo lubię pracę z dziećmi. Strasznie szybko chłoną wiedzę, co daje mi ogrom satysfakcji.

MK: My parents, who didn't shield me at home because of my disability, played an important role in my life. Despite the difficulties, they fought for me to grow up with my peers so that I could live like them. Thanks to this, today I am not afraid of people, I do not have a problem with living among the community. Thanks to them, I never felt there was a mental barrier between me and the world. I like working with children very much. They absorb knowledge really quickly, which gives me a lot of satisfaction.

KO: Czy jeszcze masz w pamięci jakieś inne tak ważne dla twojej drogi życiowej decyzje?

KO: Do you still remember any other decisions that would be so important to your life path?

MK: Kolejną taką decyzję podjęłam na początku tego roku, kiedy dowiedziałam się, że jest dostępny lek, który zatrzymuje SMA. Spadło to na mnie tak niespodziewanie, bo żyłam ze świadomością, że choruję na nieuleczalną, postępującą chorobę, czyli właśnie rdzeniowy zanik mięśni SMA. Zgłosiłam się na leczenie. To chyba najważniejsza decyzja w moim życiu. Leczenie polega na wprowadzeniu leku do płynu mózgowo-rdzeniowego, co podobno nie jest bardzo bolesne. Wiem jednak, że sam lek dużo nie zdziała, więc przede mną dużo pracy, aby pobudzić i wzmocnić mięśnie. Obecnie jestem w trakcie czekania na wezwanie do szpitala. Wierzę, że ta decyzja zmieni moje życie bardzo pozytywnie, że spełni się moje największe marzenie. A warto o to walczyć, aby realizować kolejne!

MK: I made another such decision at the beginning of this year when I found out that there was a drug available that stopped SMA. It was so unexpected, because I lived with the awareness that I was suffering from an incurable, progressive disease, which is SMA. I applied for treatment. That has probably been the most important decision of my life. The treatment consists in introducing a drug into the cerebrospinal fluid, which is supposedly not very painful. I know, however, that the drug alone will not do much good, so I have a lot of work ahead of me to stimulate and strengthen my muscles. I'm currently waiting for the hospital to call me. I believe that this decision will change my life very positively, that my biggest dream will come true. And it is worth fighting for it in order to realize the next ones!

KO: Magda, dziękuję Ci za tę ważną rozmowę. Trzymam kciuki za Ciebie we wszystkich Twoich działaniach.

KO: Magda, thank you for this important conversation. I'm keeping my fingers crossed for you in all your activities.


Katarzyna Obłąkowska autor  Katarzyna Obłąkowska