Przebywamy teraz głównie w domach i mieszkaniach. Izolujemy się od siebie dla dobra wspólnego, jakim jest bezpieczeństwo i zdrowie publiczne.

We are now mainly at houses and apartments. We isolate ourselves from each other for the common good of security and public health.

Pracujemy zdalnie. Cieszymy się rodzinami (zapewne z różnym natężeniem). Oglądamy stare zdjęcia. Kontaktujemy się poprzez portale społecznościowe, komunikatory, telefony i video konferencje.

We work remotely. We enjoy families (probably with varying degrees of intensity). We look old photos. We contact throught social networks, messengers, phones and video conferences.

Sytuacja obecna sprawiła, że mocniej uświadomiłam sobie jak bardzo kocham wolność i piękno.  

The current situation made me realised how much I love freedom and beauty.

Szukam tych wartości w życiu codziennym i w podróżach. 

I seek those values in everyday life and in travelling.

Znajduję je zaś w różnych przestrzeniach, aktywnościach i rzeczach.

I find them in various places, activities and things.

Widzę je w sztuce, w architekturze, w przyrodzie, w krajobrazie, w wietrze, w deszczu, w horyzoncie, w dźwiękach, w relacjach między ludźmi, w szczerości, w prawdzie, w uśmiechu, w dobrej kuchni, w przygodzie, w ograniczonym państwie, w prawach człowieka, w demokracji, w praworządności.

I see them in art, in architecture, in nature, in the landscape, in wind, in rain, in horizon, in sounds, in relations between people, in sincerity, in truth, in a smile, in fine cuisine, in adventure, in limited state, in human rights, in democracy and in the rule of law.

Wolność i piękno dają mi poczucie bezpieczeństwa.

Freedom and beauty give me a sense of security.

Piękno możemy częściowo doświadczyć w domu, przy zamkniętych granicach państwa i instytucjach kultury. Poprzez lekturę poezji, wirtualne zwiedzanie muzeów, zabytków i historycznych miejsc, doświadczanie dzieł sztuki i artystycznej fotografii. Poprzez szczere rozmowy i śmiech z kochanymi ludźmi.

We can experience beauty partly at home and with closed state borders and cultural institutions. By reading poetry, visiting virtual museums, historic monuments and sites, experiencing of pieces of art and artistic photography. Throuht honest conversations and laughting with loved people.

Z wolnością jest zdecydowanie trudniej.

In the case of freedom it is definitely harder.

Mam nadzieję, że niedługo wrócimy do społecznych relacji bezpośrednich, do pracy, do szkół, do naszych hobby, do podróży i do wolności.

I hope that we will return soon to social direct relations, to work, to schools, to our hobbies, to travelling and to freedom.

 


 Katarzyna Obłąkowska autor  Katarzyna Obłąkowska