Michał Anioł stworzył trzy piety. Pierwsza pieta Michała Anioła to demonstracja jego talentu. Ostatnia to zmaganie geniusza z największym pytaniem ludzkości, z pytaniem o śmierć i cierpienie. 

Michelangelo created three Pietàs. Michelangelo's first Pietà is a demonstration of his talent. The last is the genius's struggle with the greatest question of humanity, the question of death and suffering.

Surrealizm jest kierunkiem sztuki zafascynowanym światem podświadomości, snu i wyobraźni. Artysta tworzy świat według własnej woli twórczej, decyduje o porządku i chaosie, o prawach i wartościach.

Surrealism is an art direction fascinated by the world of the subconscious, dream and imagination. The artist creates the world according to his own creative will, decides about order and chaos, about rights and values.

Poniżej cudowny wiersz o majowym deszczu napisany przez Leopolda Staffa (1878-1957).

Below is a wonderful poem about the May rain written by Leopold Staff (1878–1957).

W rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim udostępniam kilka prac z katalogu „Artyści żydowscy w Warszawie 1939-1945”, którego autorską jest dr Magdalena Tarnowska.

On the anniversary of the outbreak of the Warsaw Ghetto Uprising, I share several works from the catalog 'Jewish Artists in Warsaw 1939-1945', whose author is Magdalena Tarnowska.

Od początku sztuki w kulturze europejskiej obecne są dwie postawy, dwa wzorce życia przeciwstawiane sobie.

Since the beginning of art in European culture, two attitudes and two opposing models of life have been present.

Właśnie usiałam po dwunastu godzinach pracy. [...]  Dziś miałam finał projektu na który pracowała masa ludzi mniej więcej od roku. [...] „Be Together” to inicjatywa z którą związana jestem od czterech lat.

I just got to sit down for a while after 12 hours of work. [...] Today I finished a project a lot of people had been working on for about a year. [...] "Be Together" is an initiative I have been involved in for four years.

Co daje granica? Jest ona równocześnie źródłem pewności i końcem.

What does a border provide? It is both a source of certainty and an end.

„Na początku było słowo”...hmmm...no to chyba dobrze, że zaczynamy pisać... 

"In the beginning was the Word"... hmmm... well, I suppose it's a good thing we're starting to write...