Dr Katarzyna Obłąkowska odznaczona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznakę tę nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Dr. Katarzyna Obłąkowska awarded the honorary medal of "Merit for Polish Culture" by the Minister of Culture and National Heritage. This medal awarded people who stand out in creating, disseminating and protecting culture. 

Więcej / More

Michał Anioł stworzył trzy piety. Pierwsza pieta Michała Anioła to demonstracja jego talentu. Ostatnia to zmaganie geniusza z największym pytaniem ludzkości, z pytaniem o śmierć i cierpienie. 

Michelangelo created three Pietàs. Michelangelo's first Pietà is a demonstration of his talent. The last is the genius's struggle with the greatest question of humanity, the question of death and suffering.

Więcej / More

Surrealizm jest kierunkiem sztuki zafascynowanym światem podświadomości, snu i wyobraźni. Artysta tworzy świat według własnej woli twórczej, decyduje o porządku i chaosie, o prawach i wartościach.

Surrealism is an art direction fascinated by the world of the subconscious, dream and imagination. The artist creates the world according to his own creative will, decides about order and chaos, about rights and values.

Więcej / More

Poniżej cudowny wiersz o majowym deszczu napisany przez Leopolda Staffa (1878-1957).

Below is a wonderful poem about the May rain written by Leopold Staff (1878–1957).

Więcej / More

W rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim udostępniam kilka prac z katalogu „Artyści żydowscy w Warszawie 1939-1945”, którego autorską jest dr Magdalena Tarnowska.

On the anniversary of the outbreak of the Warsaw Ghetto Uprising, I share several works from the catalog 'Jewish Artists in Warsaw 1939-1945', whose author is Magdalena Tarnowska.

Więcej / More

Od początku sztuki w kulturze europejskiej obecne są dwie postawy, dwa wzorce życia przeciwstawiane sobie.

Since the beginning of art in European culture, two attitudes and two opposing models of life have been present.

Więcej / More

Co daje granica? Jest ona równocześnie źródłem pewności i końcem.

What does a border provide? It is both a source of certainty and an end.

Więcej / More