Moje życie usłane było powrotami na pustynię. Dziś umiem rozpoznać, gdy znów zaczynam na nią wracać lub znów się na niej znalazłam. Mam na to test.

My life has been full of returns to the desert. Today, I can recognize that I am starting to come back to it or that I found myself there again. I have a test for that.

Raz na jakiś czas odpowiadam sobie „prawda czy fałsz o moim obecnym życiu” na dziesięć stwierdzeń.

Every once in a while I answer "true or false regarding my current life" to ten statements.

  1. Ukrywam moje emocje – przestaję mówić o tym, co czuję. // I am hiding my emotions - I stop talking about what I feel.
  2. Ukrywam moje myśli – przestaję mówić o tym, co myślę. //  I am hiding my thoughts - I stop talking about what I think.
  3. Ukrywam moje wartości i deprecjonuję je. // I am hiding my values and depreciating them.
  4. Moje słowa stają się niesłyszalne – ci do których je wypowiadam ignorują je. // My words are becoming inaudible - those I speak to ignore them.
  5. Nie mam chwil beztroski, chwil szczerego śmiechu do rozpuku. // I don't have carefree moments, moments of honest laughing my head off.
  6. Uśmiecham się na zewnątrz, ale wewnątrz płaczę, drżę lub krzyczę ze smutku, lęku, bólu, samotności, niezrozumienia, niespójności, niezgody, złości. // I am smiling on the outside, but inside I am crying, trembling or screaming because of sadness, fear, distress, loneliness, incomprehenion, inconsistency, disagreement, anger.
  7. Otaczają mnie toksyczni ludzie, przekraczają oni moje granice, a ja nie umiem się przed nimi bronić – odczuwam pragnienie ucieczki, pragnienie bycia w innym miejscu i z innymi ludźmi. // Toxic people are around me, they are overcoming my borders and I cannot defend against them – I feel a desire to escape, a desire to be in a different place with different people.
  8. Sama sobie odbieram wartość – poniżam samą siebie i pozwalam innym ludziom mnie poniżać . // I am taking away my own value - I degrade myself and I let other people degrade me.
  9. Nie realizuję moich potrzeb, pragnień, celów, marzeń. // I am not pursuing my needs, desires, goals, dreams.
  10. Znikam – czuję się jak cień siebie, moje ja staje się niewidzialne, istnieję jako pusta zewnętrzna skorupa. // I am disappearing - I feel like a shadow of myself, my self becomes invisible, I exist as an empty outer shell.

Jestem na pustyni wtedy, gdy więcej razy odpowiem „prawda” niż „fałsz”. Może ona dotyczyć zarówno całości mojego życia, jak i konkretnych relacji. Od kiedy stworzyłam ten test, reaguję szybko, bo na pustynię idzie się z reguły licznymi drobnymi krokami. Oczywiście poza szczególnymi wypadkami.

I am in the desert when I have given more "true" answers than "false". It may concern both my life as a whole and specific relationships. Since I created this test, I have been reacting quickly, because going to the desert usually takes numerous small steps. Except for some special cases, of course.

W pewnym momencie mojego życia, gdy byłam na pustyni, ale jeszcze przed stworzeniem metafory pustyni i bez wiedzy o tym, gdzie jestem, ruszyłam z miejsca za myślą wyzwalającą cień uśmiechu na mojej twarzy. Brzmi banalnie, ale ten cień uśmiechu, ta nadzieja na uśmiech, pozwoliła mi zacząć wracać do siebie i otworzyła mi drogę do budowania mojego szczęścia, realizacji moich wartości, doświadczania prawdziwych relacji i bliskości. Należy pamiętać, że rusza się z miejsca na pustyni poprzez podjęcie działania.

At some point in my life, when I was in the desert, before creating the metaphor of the desert and without knowing where I was, I moved off in a direction of a thought that was releasing a shadow of a smile on my face. Sounds trivial, but this shadow of a smile, this hope for a smile, allowed me to start a process of coming back to myself and it opened the way to building my happiness, realizing my values, experiencing real relationships and closeness. We need to remember that move off from a place in the desert needs taking action.

Na Nowy Rok życzę Wam, abyście nigdy nie zadomowili się na pustyni!

For the New Year I wish you: Never make yourselves at home in the desert!


 Katarzyna Obłąkowska autor  Katarzyna Obłąkowska