Ludzie cenią piękno. Od starożytności jest ono przedmiotem refleksji filozofów, a obiekty dawne podziwiane są ze względu na ich walory estetyczne.

People value beauty. Since antiquity, beauty has been the subject of philosophers' reflection, and old objects are admired because of their aesthetic value.

Jaki jest mój sposób patrzenia na obiekty z przeszłości?

What is my way of looking at objects from the past?