Zrozumieć politykę ochrony zabytków nieruchomych

System ochrony zabytków nieruchomych i opieki nad nimi jest niezwykle złożony. Nie tylko w zakresie instytucji, ale także wartości, pojęć, celów, mechanizmów, narzędzi. Całość wyjaśniona jest w książce dr Katarzyny Obłąkowskiej.

The system of protecting and caring of immovable monuments is extremely complex. Not only in terms of institutions, but also values, concepts, goals, mechanisms, tools. The whole thing is explained in the book by Dr. Katarzyna Obłąkowska.

Więcej / More

Współcześnie kluczową i konstytutywną wartością zabytków jest wartość historyczna.

Today, the key and constitutional value of monuments is the historical value.

Więcej / More

Obiekty dawne ceni się między innymi ze względów duchowych. Różni autorzy ukazują i zagłębiają się w tę własność zabytków.

Old objects are valued, among others, for spiritual reasons. Various authors present and delve into this charakterictic of monuments.

Więcej / More

Ludzie cenią piękno. Od starożytności jest ono przedmiotem refleksji filozofów, a obiekty dawne podziwiane są ze względu na ich walory estetyczne.

People value beauty. Since antiquity, beauty has been the subject of philosophers' reflection, and old objects are admired because of their aesthetic value.

Więcej / More

Jaki jest mój sposób patrzenia na obiekty z przeszłości?

What is my way of looking at objects from the past?

Więcej / More