Współcześnie kluczową i konstytutywną wartością zabytków jest wartość historyczna.

Today, the key and constitutional value of monuments is the historical value.

Obiekty dawne ceni się między innymi ze względów duchowych. Różni autorzy ukazują i zagłębiają się w tę własność zabytków.

Old objects are valued, among others, for spiritual reasons. Various authors present and delve into this charakterictic of monuments.

Ludzie cenią piękno. Od starożytności jest ono przedmiotem refleksji filozofów, a obiekty dawne podziwiane są ze względu na ich walory estetyczne.

People value beauty. Since antiquity, beauty has been the subject of philosophers' reflection, and old objects are admired because of their aesthetic value.

Jaki jest mój sposób patrzenia na obiekty z przeszłości?

What is my way of looking at objects from the past?