spolKatarzyna Obłąkowska

Jestem socjolożką, ekspertką polityki publicznej i pasjonatką dziedzictwa kulturowego, sztuki, podróży, rozwoju osobistego i dobrych wartości.

I am a sociologist and an public policy expert. My passion is cultural heritage, art, travel, personal development and good values.

Na blogu znajdziecie też teksty mojej siostry Agaty Obłąkowskiej, aktorki, reżyserki.

On this blog you can find also textes of my sister Agata Obłąkowska, an actress, a director.

Katarzyna Obłąkowska || Fot. Ewa Nogaj-Jezierska

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji || More informations

Absolwentka Instytutu Socjologii Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (mgr socjologii). Studiowała także historię sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Mater of Science in Sociology from University of Warsaw, Philosophy and Sociology Faculty, Institute of Sociology. She also studied art history at the Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.

Ukończyła studia doktoranckie Modenizacja Struktur Społeczno-Gospodarczych oraz Nauki o Polityce Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie z Katedrą Polityki Publicznej.

She completed Doctoral Studies in Moderation of Socio-Economic Structures and Public Policy Science at the Warsaw School of Economics. He cooperates with the Warsaw School of Economics with the Department of Public Policy.

Ukończyła studia podyplomowe: historia sztuki (Collegium Civitas), administracja i finanse publiczne (SGGW), zarządzanie marką (SGH) i badania marketingowe (SWPS).

She has graduated postgraduate studies: art history (Collegium Civitas), public administration and finance (SGGW), brand management (SWPS) and marketing research (SWPS).

W latach 2017-2020 kierowała naukowym projektem badawczym w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Efekty zewnętrzne generowane przez działalność muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce” (grant Narodowego Centrum Nauki, UMO-2016/21/N/HS4/02879).

Since 2017 to 2020, she was managing a scientific research project under the grant of the National Science Center of Poland entitled "External effects generated by the activities of castle and palace museums in Poland" (grant from the National Science Center, UMO-2016/21 / N / HS4 / 02879).

W latach 2010-2018 była Radną Powiatu Piaseczyńskiego. Przez rok przewodniczącą Komisji Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

In the years 2010-2018 she was a Councillor of Piaseczyński District. She was the chair of the Committee on Promotion, Culture, Sport and Tourism for one year.

Praca naukowa // Scientific work

Monografie naukowe

1. Obłąkowska, K. (2021). Muzea zamkowe i pałacowe w Polsce w świetle pozytywnych efektow zewnętrznych ich działalności. Warszawa: Difin

Monografie naukowe pod redakcją

 1. Polityka publiczna – doświadczenia i wyzwania, red. J. Luszniewicz, K. Obłąkowska-Kubiak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017.
 2. Polityka Publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej, red. J. Osiński, K. Negacz, K. Obłąkowska-Kubiak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. Obłąkowska-Kubiak, Pozytywne efekty zewnętrzne działalności muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce dla prywatnej działalności gospodarczej, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2018 nr 527, s. 190-201.
 2. Obłąkowska-Kubiak, Postawy społeczeństwa polskiego wobec zabytków i polityki ich ochrony w świetle badań ankietowych, „Ochrona Zabytków” 2017 nr 1, s. 239-267.
 3. Obłąkowska-Kubiak, Znajomość, zachowania i emocje wobec zabytkowych budynków w perspektywie ich potencjału turystycznego, „Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja” 2017 nr 19, s. 73-90.
 4. Obłąkowska-Kubiak, Sektor kultury i kreatywny jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” XIII 2014, s. 33-44.
 5. Obłąkowska-Kubiak, Kultura i gospodarka – od pogranicza nauk ku perspektywie ekonomicznej, „Rynek, Społeczeństwo, Kultura”, 4(8)/2013, s. 28-37.

Rozdziały w książkach

 1. Obłąkowska K., Turystyka dziedzictwa kulturowego i efekty zewnętrzne działalności muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce, w: Gospodarka światowa w obliczu zmiany: konteksty, strategie, perspektyw, red. A. Kulesa, M. Wąsiński M., J. Misiuna, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2019, s. 13-36.
 2. Obłąkowska-Kubiak K., Zawodności rynku jako źródło zapotrzebowania na politykę publiczną, w: Polityka publiczna – doświadczenia i wyzwania, red. J. Luszniewicz, K. Obłąkowska-Kubiak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017, s. 19-72,
 3. Brudnicka, K. Obłąkowska-Kubiak, Ewaluacja interwencji publicznej, w: Polityka publiczna – doświadczenia i wyzwania, red. J. Luszniewicz, K. Obłąkowska-Kubiak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017, s. 73-96.
 4. Obłąkowska-Kubiak, Zaufanie a rozwój społeczno-gospodarczy. Kilka myśli o polskim społeczeństwie i kapitalizmie zainspirowanych twierdzeniami F. Fukuyamy, w: Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, red. J. Osiński, M. Nawrot,
  M. Ostrowska, M. Pachocka, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016, s. 211-234.
 5. Obłąkowska-Kubiak, Dziedzictwo kulturowe w promocji gmin województwa mazowieckiego w Internecie, w: Marketing-promocja-kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych, red. K. Kuć-Czajkowska, K. Muszyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2016, s. 65-85.
 6. Obłąkowska-Kubiak, Restytucja samorządu terytorialnego po okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w: Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja, red. J. Itrich-Drabek, E. Borowska, A. Morawski, D. Przastek, Elipsa, Warszawa 2015, s. 29-46.
 7. Obłąkowska-Kubiak, Udział podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu lokalnej polityki ochrony zabytków, w: Finanse. Polityka publiczna, red. K. Poznańska, K. Kraj, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015, s. 83-110.
 8. Obłąkowska-Kubiak, Zasada równego dostępu do dziedzictwa kulturowego w Polsce, w: Polityka Publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej, red. J. Osiński, K. Negacz, K. Obłąkowska-Kubiak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 241-263.
 9. Obłąkowska-Kubiak, Pro-obywatelski model państwa dobrobytu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce. w: Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Polska. Gospodarka. Świat., red. J. Osiński, J. Radziszewska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 247-266.
 10. Obłąkowska-Kubiak, Konstruowanie i testowanie teorii w badaniach naukowych, w: Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna, red. Kazimierz Kuciński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 124-139.
 11. Obłąkowska-Kubiak, Współpraca finansowa jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Polsce w realizacji zadania publicznego: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w: Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu, red. Anna Krzysztofek, AT Wydawnictwo, Kraków 2014, s. 261-269.

Referaty wygłoszone podczas konferencji naukowych

1.      Naród obywatelski, czy naród etniczny – inspiracje o transformacji narodu polskiego od XVI w. do współczesności, referat wygłoszony podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów i Doktorów Młodzi KES SGH "Różne oblicza transformacji w Polsce i na świecie: aspekty społeczne, gospodarcze i polityczne", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 02.12.2019 r.

2.      Turystyka dziedzictwa kulturowego i efekty zewnętrzne działalności muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce, referat wygłoszony podczas: X Konferencja Naukowa Młodzi KES SGH „Gospodarka światowa w obliczu zmiany: konteksty, strategie, perspektywy”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 18.12.2018.

3.       Efekty zewnętrzne działalności muzeów ulokowanych w zabytkowych zamkach i pałacach, referat wygłoszony podczas: III Konferencja „Strategie zarządzania projektami i instytucjami kulturalnymi”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Warszawa 14.12.2018.

4.       Pozytywne efekty zewnętrzne działalności muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce dla prywatnej działalności gospodarczej, referat wygłoszony podczas: XXIII Konferencja Naukowa „Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz 5-7.09.2018.

5.       Potencjał turystyczny zabytkowych budynków w perspektywie postaw Polaków wobec tych obiektów, referat wygłoszony podczas: Konferencja „Strategie zarządzania projektami i instytucjami kulturalnymi”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Warszawa 17.02.2017.

6.       Stosunek społeczeństwa polskiego do zabytkowych budynków oraz do polityki ich ochrony i opieki nad nimi, referat wygłoszony podczas: Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie „Teoria a praktyka”, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Departament Ochrony Zabytków), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Stowarzyszenie Starożytników, MT Targi Polska S.A., Warszawa 05.10.2016.

7.       Jak mierzyć sektor dziedzictwa kulturowego i jego efekty zewnętrzne – propozycja metodologii badania,  referat wygłoszony podczas: I Seminarium Naukowe pt. „Specyfika badań w sektorach kreatywnych – wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katowice 01.12.2015.

8.       Zaufanie a rozwój społeczno-gospodarczy. Kilka myśli o polskim społeczeństwie i kapitalizmie zainspirowanych Fukuyamą, referat wygłoszony podczas: VII Ogólnopolska Konferencja Młodzi KES pt. „Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 23.10.2015.

9.       Obecność dziedzictwa kulturowego w promocji gmin województwa mazowieckiego w Internecie, referat wygłoszony podczas: Konferencja naukowa pt. „Promocja jednostek terytorialnych - doświadczenia i wyzwania”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii, Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej, Zamość 14-15 maja 2015 r.

10.       Zasada równego dostępu do dziedzictwa kulturowego w Polsce, referat wygłoszony podczas: VI Ogólnopolska Konferencja Młodzi KES pt. „Polityka publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 23-24.10.2014.

11.   Sektor kultury i kreatywny jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, referat wygłoszony podczas: V Ogólnopolska Konferencja z cyklu Forum Młodych Menedżerów pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE: wyzwania rozwojowe w perspektywie 2014-2010", Politechnika Łódzka, Łódź 20-21.10.2014.

12.   Współpraca finansowa jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Polsce w realizacji zadania publicznego: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, referat wygłoszony podczas: Konferencja „Ekonomia i zarządzanie we współczesnym świecie”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 23.05.2014.

13.   Pro-obywatelski model państwa dobrobytu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce, referat wygłoszony podczas: V Ogólnopolska Konferencja Młodzi KES pt. „Społeczeństwo obywatelskie i państwo, a gospodarka. Tendencje, wyzwania, perspektywy”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 24-25.10.2013.

14.   Kultura i gospodarka – od pogranicza nauk ku perspektywie ekonomicznej, referat wygłoszony podczas: Konferencja naukowa, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”, Opole 28.02.2013. 

Ekspertyzy || Expertise

treść do uzupełnienia

Katarzyna:
Mam nadzieję, że znajdziecie tu coś dla siebie w gonitwie codzienności. Wierzę, że teksty, które publikuję będą dla Was inspirującym doświadczeniem, zaproszeniem do refleksji i przemyślenia własnej opinii. Mam pragnienie spotykać się z Wami przy kawie i w szczerym uśmiechu do świata, w łączeniu piękna, wiedzy, prawdy i dobra.

Katarzyna:
I hope that you will find here something for yourself in the pursuit of everyday life. I believe that the texts I publish will be an inspiring experience for you, an invitation to reflect and think through your own opinion. I wish to meet with you over coffee, with a sincere smile to the world, combining beauty, knowledge, truth and goodness.