spoldr Katarzyna Obłąkowska // Katarzyna Obłąkowska, Ph.D.

Doktor nauk o polityce i administracji oraz socjolog. Ekspertka polityki publicznej ze specjalizacją w obszarze polityki dziedzictwa kulturowego, kulturalnej, tożsamości, turystyki, rozwoju społeczno-gospodarczego, problemów społecznych oraz zaufania społecznego. Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia doktoranckie o profilu ekonomiczno-społecznym w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH oraz Modernizacja struktur społeczno-gospodarczych w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie badań marketingowych (SWPS), zarządzania marką (SGH), administracji i finansów publicznych (SGGW) oraz historii sztuki (Collegium Civitas). Doświadczenie w badaniach społecznych, działalności samorządu terytorialnego oraz ekspertyzach społeczno-ekonomiczno-prawnych. Pasjonatka dziedzictwa kulturowego, sztuki, podróży, rozwoju osobistego i dobrych wartości.

I am a Ph.D. in political and administration science and a sociologist. I am an public policy expert. My passion is cultural heritage, art, travel, personal development and good values.

Na blogu znajdziecie też teksty mojej siostry Agaty Obłąkowskiej, aktorki, reżyserki.

On this blog you can find also textes of my sister Agata Obłąkowska, an actress, a director.

Katarzyna Obłąkowska || Fot. Ewa Nogaj-Jezierska

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji || More informations

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne). Praca doktorska pt. Polityka dziedzictwa kulturowego w obszarze zabytków nieruchomych w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego

Ph.D. in political and administration science (Warsaw School of Economics, Collegium of Socio-Economics). Doctoral thesis on: Cultural Heritage Policy in the area of immovable monuments in Poland on the example of the Mazovian Voivodeship.

Absolwentka Instytutu Socjologii Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (mgr socjologii). Studiowała także przez rok historię sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Mater of Science in Sociology from University of Warsaw, Philosophy and Sociology Faculty, Institute of Sociology. She was also studing the art history at the Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw for one year.

Ukończyła studia doktoranckie o profilu ekonomiczno-społecznym w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia doktoranckie "Modernizacja struktur społeczno-gospodarczych w Polsce w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej" w tej samej jednostce naukowej. 

She has graduated a socio-economical doctoral studies in Collegium of Socio-Economics of Warsaw School of Economics and doctoral studies "Modernisation of socio-economic structures in Poland under the conditions of membership of the European Union" in the same scientific unit. 

Ukończyła studia podyplomowe: Historia Sztuki (Collegium Civitas), Administracja i Finanse publiczne (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Zarządzanie Marką (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) i Badania Marketingowe (Uniwersyetet SWPS).

She has graduated postgraduate studies: Art History (Collegium Civitas), Public Administration and Finance (Warsaw University of Life Sciences), Brand Management (Warsaw School of Economics) and Marketing Research (SWPS University).

W latach 2017-2020 kierowała naukowym projektem badawczym w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Efekty zewnętrzne generowane przez działalność muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce” (grant Narodowego Centrum Nauki, UMO-2016/21/N/HS4/02879).

Since 2017 to 2020, she was managing a scientific research project under the grant of the National Science Center of Poland entitled "External effects generated by the activities of castle and palace museums in Poland" (grant from the National Science Center, UMO-2016/21 / N / HS4 / 02879).

W latach 2010-2018 była Radną Powiatu Piaseczyńskiego. Przez rok przewodniczącą Komisji Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.

In the years 2010-2018 she was a Councillor of Piaseczyński District. She was the chair of the Committee on Promotion, Culture, Sport and Tourism for one year.

Praca naukowa // Scientific work

Monografie naukowe // Scientific monographs

1. Obłąkowska, K. (2021). Muzea zamkowe i pałacowe w Polsce w świetle pozytywnych efektow zewnętrznych ich działalności. Warszawa: Difin

Monografie naukowe pod redakcją // Scientific monographs edited

 1. Polityka publiczna – doświadczenia i wyzwania (2017). J. Luszniewicz, K. Obłąkowska-Kubiak (red.), Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 2. Polityka Publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej (2014). J. Osiński, K. Negacz, K. Obłąkowska-Kubiak (red.), Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Artykuły w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych // Articles in national and foreign scientific journals

 1. Bartoszewicz A., Obłąkowska K. (2021). Rynek i spożycie napojów alkoholowych w Polsce: podstawowe dane dla polityki społeczno-gospodarczej. "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", 15, s. 61-83.
 2. Obłąkowska K. (2021). Ekonomiczne i społeczne efekty zewnętrzne działalności muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce, „Ochrona zabytków”, (w druku).
 3. Obłąkowska, K. (2020). Radiating Museums – Mechanism of Positive Externalities of Operations of Castle and Palace Museums in Poland for Companies in Local Tourism Sector, „Deturope”, nr 12(2), s. 39-55.
 4. Obłąkowska-Kubiak, Pozytywne efekty zewnętrzne działalności muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce dla prywatnej działalności gospodarczej, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2018 nr 527, s. 190-201.
 5. Obłąkowska-Kubiak (2017). Postawy społeczeństwa polskiego wobec zabytków i polityki ich ochrony w świetle badań ankietowych, „Ochrona Zabytków” nr 1, s. 239-267.
 6. Obłąkowska-Kubiak, Znajomość, zachowania i emocje wobec zabytkowych budynków w perspektywie ich potencjału turystycznego, „Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja” 2017 nr 19, s. 73-90.
 7. Obłąkowska-Kubiak, Sektor kultury i kreatywny jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” XIII 2014, s. 33-44.
 8. Obłąkowska-Kubiak, Kultura i gospodarka – od pogranicza nauk ku perspektywie ekonomicznej, „Rynek, Społeczeństwo, Kultura”, 4(8)/2013, s. 28-37.

Rozdziały w książkach // Chapters in books

 1. Bartoszewicz A., Obłąkowska K. (2021). Seven phases of freezing and reopening, and mechanisms of public aid towards the auditorium culture sector during the first year of the COVID-19 pandemic in the Republic of Poland, w: A. Kazankaya, M.A. Ates, K. Ipekdal (red.), AHI EVRAN International Conference on Scientific Research. Full Texts Book, vol. 2, Kırşehir Ahi Evran University, Turkey, Kırşehir, s. 597-609.
 2. Obłąkowska K. (2021). Zakaz podróżowania i zamrożenie sektora turystyki jako światowe narzędzia polityki przeciwdziałania pandemii COVID-19 i ich historyczny koszt, w: A. Bartoszewicz, K. Księżopolski, A. Zybała (red.), Polska… Unia Europejska… Świat… w pandemii COVID-19 – wybrane zagadnienia, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, s. 193-220.
 3. Obłąkowska K. (2017). Turystyka dziedzictwa kulturowego i efekty zewnętrzne działalności muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce, w: Gospodarka światowa w obliczu zmiany: konteksty, strategie, perspektyw, red. A. Kulesa, M. Wąsiński M., J. Misiuna, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 13-36.
 4. Obłąkowska-Kubiak K., Zawodności rynku jako źródło zapotrzebowania na politykę publiczną, w: Polityka publiczna – doświadczenia i wyzwania, red. J. Luszniewicz, K. Obłąkowska-Kubiak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017, s. 19-72,
 5. Brudnicka, K. Obłąkowska-Kubiak, Ewaluacja interwencji publicznej, w: Polityka publiczna – doświadczenia i wyzwania, red. J. Luszniewicz, K. Obłąkowska-Kubiak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2017, s. 73-96.
 6. Obłąkowska-Kubiak, Zaufanie a rozwój społeczno-gospodarczy. Kilka myśli o polskim społeczeństwie i kapitalizmie zainspirowanych twierdzeniami F. Fukuyamy, w: Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy, red. J. Osiński, M. Nawrot,
  M. Ostrowska, M. Pachocka, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016, s. 211-234.
 7. Obłąkowska-Kubiak, Dziedzictwo kulturowe w promocji gmin województwa mazowieckiego w Internecie, w: Marketing-promocja-kreowanie wizerunku jednostek terytorialnych, red. K. Kuć-Czajkowska, K. Muszyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2016, s. 65-85.
 8. Obłąkowska-Kubiak, Restytucja samorządu terytorialnego po okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w: Samorząd terytorialny w Polsce – reforma czy kontynuacja, red. J. Itrich-Drabek, E. Borowska, A. Morawski, D. Przastek, Elipsa, Warszawa 2015, s. 29-46.
 9. Obłąkowska-Kubiak, Udział podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w kształtowaniu lokalnej polityki ochrony zabytków, w: Finanse. Polityka publiczna, red. K. Poznańska, K. Kraj, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015, s. 83-110.
 10. Obłąkowska-Kubiak, Zasada równego dostępu do dziedzictwa kulturowego w Polsce, w: Polityka Publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej, red. J. Osiński, K. Negacz, K. Obłąkowska-Kubiak, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 241-263.
 11. Obłąkowska-Kubiak, Pro-obywatelski model państwa dobrobytu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce. w: Oblicza społeczeństwa obywatelskiego. Polska. Gospodarka. Świat., red. J. Osiński, J. Radziszewska, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 247-266.
 12. Obłąkowska-Kubiak, Konstruowanie i testowanie teorii w badaniach naukowych, w: Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna, red. Kazimierz Kuciński, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 124-139.
 13. Obłąkowska-Kubiak, Współpraca finansowa jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Polsce w realizacji zadania publicznego: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w: Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu, red. Anna Krzysztofek, AT Wydawnictwo, Kraków 2014, s. 261-269.

Referaty wygłoszone podczas konferencji naukowych // Papers presented at scientific conferences

 1. Seven phases of freezing and reopening, and mechanisms of state aid towards the auditorium culture sector during the first year of the COVID-19 pandemic in the Republic of Poland, referat przygotowany wspólnie z dr A. Bartoszewiczem, wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji “AHI EVRAN International Conference on Scientific Research”, Ahi Evran University in Kırşehir, Turkey, Kırşehir 31 November 2021.
 2. Społeczne aspekty spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, referat wygłoszony podczas konferencji pt. „Zrozumieć Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych - FASD", Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rzecznik Praw Pacjenta, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Warszawa, Sejm RP, 13.09.2021.
 3. Polityka wobec sektora kultury audytoryjnej w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19, referat przygotowany wspólnie z dr A. Bartoszewiczem, wygłoszony podczas konferencji „Polityki publiczne w dobie pandemii COVID-19. Analiza problemu i wyzwania na przyszłość”, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o polityce i bezpieczeństwie, Szczecin on line, 09.06.2021.
 4. Naród obywatelski, czy naród etniczny – inspiracje o transformacji narodu polskiego od XVI w.
  do współczesności
  , referat wygłoszony podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów
  i Doktorów Młodzi KES SGH „Różne oblicza transformacji w Polsce i na świecie: aspekty społeczne, gospodarcze i polityczne", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 02.12.2019 r.
 5. Turystyka dziedzictwa kulturowego i efekty zewnętrzne działalności muzeów zamkowych i pałacowych
  w Polsce
  , referat wygłoszony podczas X Konferencji Naukowej Młodzi KES SGH „Gospodarka światowa
  w obliczu zmiany: konteksty, strategie, perspektywy”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 18.12.2018.
 6. Efekty zewnętrzne działalności muzeów ulokowanych w zabytkowych zamkach i pałacach, referat wygłoszony podczas III Konferencji „Strategie zarządzania projektami i instytucjami kulturalnymi”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Warszawa, 14.12.2018.
 7. Pozytywne efekty zewnętrzne działalności muzeów zamkowych i pałacowych w Polsce dla prywatnej działalności gospodarczej, referat wygłoszony podczas XXIII Konferencji Naukowej „Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz,
  5-7.09.2018.
 8. Potencjał turystyczny zabytkowych budynków w perspektywie postaw Polaków wobec tych obiektów, referat wygłoszony podczas Konferencji „Strategie zarządzania projektami i instytucjami kulturalnymi”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Warszawa, 17.02.2017.
 9. Stosunek społeczeństwa polskiego do zabytkowych budynków oraz do polityki ich ochrony i opieki nad nimi, referat wygłoszony podczas Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich „Teoria a praktyka”, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Departament Ochrony Zabytków), Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Polski Komitet Błękitnej Tarczy, Stowarzyszenie Starożytników, MT Targi Polska S.A., Warszawa, 05.10.2016.
 10. Jak mierzyć sektor dziedzictwa kulturowego i jego efekty zewnętrzne – propozycja metodologii badania, referat wygłoszony podczas I Seminarium Naukowego pt. „Specyfika badań w sektorach kreatywnych – wyzwania konceptualizacji, operacjonalizacji i pomiaru”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katowice, 01.12.2015.
 11. Zaufanie a rozwój społeczno-gospodarczy. Kilka myśli o polskim społeczeństwie i kapitalizmie zainspirowanych Fukuyamą, referat wygłoszony podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji Młodzi KES pt. „Rozwój we współczesnym świecie. Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 23.10.2015.
 12. Obecność dziedzictwa kulturowego w promocji gmin województwa mazowieckiego w Internecie, referat wygłoszony podczas Konferencji naukowej pt. „Promocja jednostek terytorialnych - doświadczenia
  i wyzwania”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii, Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej, Zamość, 14-15 maja 2015 r.
 13. Zasada równego dostępu do dziedzictwa kulturowego w Polsce, referat wygłoszony podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodzi KES pt. „Polityka publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej", Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 23-24.10.2014.
 14. Sektor kultury i kreatywny jako wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, referat wygłoszony podczas V Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu Forum Młodych Menedżerów pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w UE: wyzwania rozwojowe w perspektywie 2014-2010", Politechnika Łódzka, Łódź,
  20-21.10.2014.
 15. Współpraca finansowa jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Polsce w realizacji zadania publicznego: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, referat wygłoszony podczas Konferencji „Ekonomia i zarządzanie we współczesnym świecie”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 23.05.2014.
 16. Pro-obywatelski model państwa dobrobytu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce, referat wygłoszony podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Młodzi KES pt. „Społeczeństwo obywatelskie
  i państwo, a gospodarka. Tendencje, wyzwania, perspektywy”, SGH, Warszawa, 24-25.10.2013.
 17. Kultura i gospodarka – od pogranicza nauk ku perspektywie ekonomicznej, referat wygłoszony podczas Konferencji naukowej, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”, Opole, 28.02.2013. 

Ekspertyzy || Expertise

Współpraca ekspercka z Instytutem Jagiellońskim, Przemysłową Akademią Rozwoju, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministerstwem Klimatu oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Katarzyna:
Mam nadzieję, że znajdziecie tu coś dla siebie w gonitwie codzienności. Wierzę, że teksty, które publikuję będą dla Was inspirującym doświadczeniem, zaproszeniem do refleksji i przemyślenia własnej opinii. Mam pragnienie spotykać się z Wami przy kawie i w szczerym uśmiechu do świata, w łączeniu piękna, wiedzy, prawdy i dobra.

Katarzyna:
I hope that you will find here something for yourself in the pursuit of everyday life. I believe that the texts I publish will be an inspiring experience for you, an invitation to reflect and think through your own opinion. I wish to meet with you over coffee, with a sincere smile to the world, combining beauty, knowledge, truth and goodness.