Dr Katarzyna Obłąkowska odznaczona odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznakę tę nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Oznakę wręczył w imieniu Ministra, Wojewoda Śląski p. Marek Wójcik, w dniu 8 kwietnia 2024 r. w Katowicach podczas konferencji naukowej „Dziedzictwo kultury a proces inwestycyjny”.

Dr. Katarzyna Obłąkowska awarded the honorary medal of "Merit for Polish Culture" by the Minister of Culture and National Heritage. This medal awarded people who stand out in creating, disseminating and protecting culture.  Mr. Marek Wójcik the Voivode of Silesia on behalf of the Minister,  made decoration on April 8, 2024 in Katowice during the scientific conference "Cultural heritage and the investment process".

Odznaka jest uhonorowaniem wieloletniej pracy naukowej dr Katarzyny Obłąkowskiej, która w swoich  interdyscyplinarnych badaniach wykazała naukowo powiązania pomiędzy ochroną zabytków nieruchomych i opieką nad zabytkami nieruchomymi a rozwojem gospodarczym i społecznym. Dostarczyła szereg argumentów dla ochrony zabytków nieruchomych i opieki nad zabytkami, w tym argumentów ekonomicznych w warunkach gospodarki rynkowej. Rozwinęła teorię dziedzictwa kulturowego. Upowszechnia ona także wiedzę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest autorką monografii naukowych, licznych artykułów naukowych i ekspertyz w obszarze ochrony i wzbogacania dziedzictwa kulturowego.

The medal honors the many years of scientific work of Dr. Katarzyna Obłąkowska, who in her interdisciplinary research has scientifically demonstrated the connections between the protection and care of immovable monuments and economic and social development. She provided a number of arguments for the protection of immovable monuments and the care of them, including economic arguments in the conditions of a market economy. She developed the theory of cultural heritage. She also disseminates knowledge about the protection and care of monuments both in Poland and abroad. She is the author of scientific monographs, numerous scientific articles and expert opinions in the field of protection and enrichment of cultural heritage.

 


, Katarzyna Obłąkowska autor  Katarzyna Obłąkowska