Co daje granica? Jest ona równocześnie źródłem pewności i końcem.

What does a border provide? It is both a source of certainty and an end.

Najbardziej ontologiczną granicą jest śmierć. W jej ramach wiemy, czym jest życie.

The most ontological boundary is death. Within its boundaries, we know what life is.

Każdy człowiek w ciągu swojego życia buduje swoją strefę komfortu.

Jest to przestrzeń, w której czujemy się bezpieczni. Wypełniona jest nawykami, przyzwyczajeniami, schematami myślenia, działania i oceniania.

During their life, each and every person builds their comfort zone.

This is a space in which we feel safe. It is filled with habits, customs, and patterns of thinking, acting and judging.

Jeśli mieliśmy szczęście i ukształtowali nas ludzie oraz doświadczenia reprezentujący dobre wartości i wspierający nas w rozwoju, to strefa ta może być dla nas satysfakcjonująca. Granice zbudowane na dobrych wartościach bronią naszej godności, intymności, radości życia, szacunku do samego siebie, spokoju, bezpieczeństwa, zdrowia. Artykułowane na zewnątrz dają jasną, pozytywną informację kim jesteśmy.

If we are lucky and are shaped by people and experiences representing good values and supporting us in our development, this zone can be satisfactory for us. Borders built on good values protect our dignity, intimacy, joy of life, self-respect, peace, security and health. Articulated on the outside, they provide clear and positive information about who we are.

Jeśli zaś ukształtowali nas toksyczni ludzie i złe doświadczenia, nasze granice mogą być zbudowane na lęku, mogą prowadzić nas w ślepe zaułki, przynosić cierpienie, ułudę bezpieczeństwa i blokować dobre życie. Tożsamość zbudowana na nich jest destrukcyjna.

If we have been shaped by toxic people and bad experiences, our borders can be built on fear, can lead us into blind alleys, bring suffering, illusions of security, and impede good life. An identity built on them is destructive.

W ramach każdych granic czujemy się pewnie i bezpiecznie.

We feel confident and safe within the framework of every border.

Strefa komfortu dając nam poczucie bezpieczeństwa i wygodę, jest jednak jednocześnie końcem naszego rozwoju. Możemy na drodze samorozwoju bezpiecznie przebudowywać jej granice, jeśli tego chcemy i mamy wsparcie.

A comfort zone, however, giving us a sense of security and convenience, is at the same time the end of our development. We can safely rebuild its borders on the path of self-development, if we want it and we have support.

Kasia Oblakowska love peace earth min
Jackson Pollock, Number 1, 1948, 1,73 m x 2,64 m, olej i emalia na płótnie
www.jackson-pollock.org/number-1.jsp

Czym jest granica dla sztuki?
Koniecznym momentem do przekroczenia.

What is a border for art?
A necessary moment to cross it.

Artysta wychodzi poza strefę komfortu zarówno swoją, jak i społeczeństwa. Odziera się z bezpieczeństwa i wygody. Porzuca je w nieustępliwym dążeniu do prawdy.

The artist goes beyond the comfort zone both of  himself  and the society. He tears himself away from safety and comfort. He abandons them in the relentless pursuit of the truth.

Sztuka nie jest po to, aby dostarczać spokoju, bezpieczeństwa, wygody, ani po to, by propagować i utrzymywać ideologie, reguły społeczne i stereotypy.

Art is not there to provide peace, security, comfort, or to promote and maintain ideologies, social rules and stereotypes.

Sztuka jest formą prawdy.

Art is a form of truth.

Jest poza strefą komfortu i wypycha odbiorcę poza tę strefę. Przekracza granice społecznego konwenansu i politycznej poprawności. Pobudza żywotność myśli. Oddziałuje silnie na odbiorcę.

It is outside the comfort zone and pushes the viewer out of it. It exceeds the limits of social convention and political correctness. It stimulates the vitality of thoughts. It has a strong effect on the viewer.

Dzieło sztuki nie jest tylko po to, aby na nie patrzeć, czytać je, czy słuchać, ale uczy jak patrzeć, jak czytać, jak słuchać. Choć zniszczalne, staje się nieśmiertelne. Choć skończone, dąży ku nieskończoności.

A work of art is not just to look at, read or listen to, but it teaches us how to look, how to read and listen. Although destructible, it becomes immortal. Although finite, it strives towards infinity.

Sztuka jest wysiłkiem człowieka, aby przekroczyć granicę własnego przemijania.

Art is man's effort to cross the border of his own passing.


 Katarzyna Obłąkowska autor  Katarzyna Obłąkowska