Współcześnie kluczową i konstytutywną wartością zabytków jest wartość historyczna.

Today, the key and constitutional value of monuments is the historical value.

W stosunku do konkretnych obiektów potwierdzają ją organy państwa i nauka.

In the relation to the specific objects, it is confirmed by state authorities and science.

Zabytkom przypisywano i przypisuje się także inne wartości. Na blogu pisałam już o wartościach artystycznych, estetycznych i duchowych, oraz o wartości dawności. Kolejne będę charakteryzowała w następnych wpisach.

Historic monuments have been also valued due to the other values. On the blog I have already written about artistic, aesthetic and spiritual values, as well as about old-age value. The next ones I will characterize in the next entries.

Powszechne cenienie jakiegoś obiektu ze względów historycznych wymaga, aby w danej kulturze, w danym społeczeństwie, wartością była historia naukowa, czyli to, co o przeszłości ustaliła nauka.

The universal value of an object for historical reasons requires that in a given culture, in a given society, the value is scientific history, that is, what science has established about the past.

Ogólnospołeczny kult historii naukowej w kulturze europejskiej zrodził się w Oświeceniu (1690-1789).

The social cult of scientific history in European culture was born in the Enlightenment (1690-1789).

Wartość historyczna nie jest związana z wiekiem obiektu.

Historical value is not related to the age of the object.

Dawność powstania dobra kultury jest faktem historycznym, ale nie jest wartością historyczną.

The old age of a cultural good is a historical fact, but it is not a historical value.

Współcześnie regułami wartości historycznej dawnego obiektu materialnego (zabytku) są: reprezentatywność historyczna, autentyczność, integralność oraz obiektywizacja naukowa.

Today, the rules of historical value of the former material object (a historic monument) are: historical representativeness, authenticity, integrity and scientific objectification.

Kult zabytków i ich ochrona w oparciu o powyżej przedstawione rozumienie wartości historycznej jest jednocześnie pielęgnowaniem wartości oświeceniowej historii naukowej.

The cult of monuments and their protection on the basis of the above-mentioned understanding of historical value is at the same time cherishing the value of enlightenment scientific history.


Katarzyna Obłąkowska autor  Katarzyna Obłąkowska