„Na początku było słowo”...hmmm...no to chyba dobrze, że zaczynamy pisać. Muszę się chwilę zastanowić od czego zacząć....No tak....Od zawsze w moim zawodzie „słowo” było i jest czymś bardzo istotnym. Kultura słowa, kultura wypowiedzi. Chyba więc słowu należy oddać pierwszeństwo.

"In the beginning was the Word"... hmmm... well, I suppose it's a good thing we're starting to write. I have to think about where to start... Well... In my profession 'word' has always been something very important. The culture of words, the culture of expression. So I guess the word should be given priority.

Zawsze ciekawiło mnie to, w jaki sposób słowo możne pomóc lub utrudnić komunikację, jak słowo może dać wsparcie lub zranić. Jak interpretacja słowa może wpłynąć na zrozumienie sensu wypowiedzi. Jak emocja którą podłożymy pod wypowiedziane słowo może zmienić patrzenie na dane słowo. Wtedy słowo może stać się czymś zupełnie innym. Nowym tworem, który zaczyna istnieć samodzielnie. Człowiek może przecież stać się tylko przekaźnikiem, może użyczyć ciała, swoich strun głosowych, swojej mimiki żeby ten nowy słowo-twór powstał.

I've always wondered how a word can help or hinder communication, how a word can provide support or hurt. How the interpretation of the word can affect the understanding of the meaning of the statement. How the emotion underlying the spoken word can change the way we look at the word. Then the word can become something completely different. A new creation that begins to exist on its own. Man can only become a transmitter, lending his body, his vocal cords, his facial expressions to make this new word creation come into being.

miedzy ludzmi fullZaczęłam rozumieć jak wielką moc ma słowo wypowiedziane. Potem rozpoczęłam poszukiwania. Zastanawiało mnie w jaki sposób, nie używając słów, można przekazać te same emocje, tą samą interpretację, ten sam sens. I da się. Na co dzień pracuję z osobami z niepełnosprawnością zarówno ruchową, jak i umysłową. Czasem wydaje nam się, że to w jakiś sposób może ograniczyć możliwość komunikacji. Nic bardziej mylnego. Nasze ciało, oczy, gesty,  wyrażają więcej niż byśmy podejrzewali. Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoba sparaliżowana, która musi wykonać ogromny wysiłek, żeby wykonać jakikolwiek ruch, podnosi dłoń aby dotknąć Twojej dłoni. I robi to, mimo bólu i cierpienia, który jej to sprawia. Taki moment jest przeżyciem wręcz metafizycznym i bardzo rzadko spotykanym, a uczuć i emocji jej towarzyszących nie da się opisać słowami. Bardzo się cieszę, że mogę takich sytuacji doświadczać.

I began to understand the great power of the spoken word. Then I started searching. I was wondering how, without using words, one could convey the same emotions, the same interpretation, the same meaning. It can be done. I work with people with both physical and mental disabilities on a daily basis. Sometimes we think that it may somehow limit the possibility of communication. Nothing could be further from the truth. Our bodies, our eyes, our gestures, express more than we suspect. Imagine a situation where a paralyzed person, who has to make a huge effort to make any movement, raises their hand to touch yours. And they do it despite the pain and suffering that it causes them. Such a moment is a metaphysical and very rare experience, and the feelings and emotions accompanying it cannot be described in words. I am very happy to be able to experience such situations.</>

Słowo pomaga, ułatwia, ale też niekiedy sprawia, że przestajemy szukać głębiej. Nasze relacje i rozmowy często zamykają się w błahych wymianach, które nic nie znaczą. Zapominamy, że trzeba czasem się zatrzymać i naprawdę usłyszeć drugą osobę. Skupić się na tym co mówi, dać jej atencję, uwagę. Dopiero wtedy dajemy sobie szansę, żebyśmy stworzyli mocne więzi, oparte na zrozumieniu i szacunku.

The word helps, makes it easier, but also sometimes makes us stop looking deeper. Our relationships and conversations often end up in trivial exchanges that mean nothing. We forget that sometimes you have to stop and really listen to the other person. Focus on what they say, give them care and attention. Only then do we give ourselves the chance to create strong bonds, based on understanding and respect.

Nie musimy się zawsze ze sobą zgadzać, ale powinniśmy się słuchać, prowadzić dialog, uczyć się od siebie wzajemnie, poznawać myśli, idee i dzięki temu rozwijać. Rozwijać relacje, rozwijać siebie, rozwijać świat, świat, który musi zrozumieć, że człowiek nie żyje dla pędu, czasem niestety pędzi, żeby żyć. Dlatego tak bardzo istotne są te chwile spokoju, harmonii, ciszy...bo w ciszy wszystko słychać lepiej.

We don't always have to agree with each other, but we should listen, talk, learn from each other, get to know thoughts and ideas and develop them. Developing relationships, developing oneself, developing the world - the world which must understand that man does not live to be in a rush, sometimes unfortunately he rushes to live. That is why these moments of peace, harmony and silence are so important... because everything can be heard better in silence.<>

Właśnie takie mam pragnienie, pisać słowo, dać słowo, czuć słowo a w nim oddech i rozmowę, emocje i myśli, sens i interpretację, przestrzeń i ciszę.

This is my desire, to write a word, to give a word, to feel a word and in it the breath and conversation, emotions and thoughts, meaning and interpretation, space and silence.


 Agata Obłąkowska autor  Agata Obłąkowska